آگهی روزنامه رسمی

۱۲ دی ۱۴۰۰
آگهی تغییر آدرس شرکت گروه ارزش آفرینان امتیاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی تغییر نام گروه ارزش آفرینان رامان به شرکت گروه ارزش آفرینان امتیاز که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
اگهی معرفی اعضای هیأت مدیره گروه ارزش آفرینان رامان و معرفی افراد صاحب امضاء که طی صورت‌جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
اگهی تعیین بازرسان شرکت گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت‌جلسه‌ای به تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۹ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
اگهی تغییر ادرس شرکت گروه ارزش آفرینان رامان به محله‌ی امانیه اهواز که طی صورت‌جلسه به تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی تغییر نام شرکت رشد صادرات خوزستان به گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی تغییر نام شرکت رشد صادرات خوزستان به گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
اگهی معرفی اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و افراد صاحب امضاء شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی تغییر اعضای هیأت‌مدیره رشد صادرات خوزستان و افراد صاحب امضاء که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۷ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۷ تصویب شد.