آگهی روزنامه رسمی

2 ژانویه 2022
آگهی تغییر آدرس شرکت گروه ارزش آفرینان امتیاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴
13 دسامبر 2021
آگهی تغییر نام گروه ارزش آفرینان رامان به شرکت گروه ارزش آفرینان امتیاز که طی صورت‌جلسه مورخ 15/10/1399 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
اگهی معرفی اعضای هیأت مدیره گروه ارزش آفرینان رامان و معرفی افراد صاحب امضاء که طی صورت‌جلسه مورخ 21/4/1399 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
اگهی تعیین بازرسان شرکت گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت‌جلسه‌ای به تاریخ 26/4/1399 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
اگهی تغییر ادرس شرکت گروه ارزش آفرینان رامان به محله‌ی امانیه اهواز که طی صورت‌جلسه به تاریخ 1/10/1398 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
آگهی تغییر نام شرکت رشد صادرات خوزستان به گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت جلسه مورخ 12/3/1398 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ 12/3/1398 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
آگهی تغییر نام شرکت رشد صادرات خوزستان به گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت جلسه مورخ 12/3/1398 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ 12/3/1398 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
اگهی معرفی اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و افراد صاحب امضاء شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ 12/3/1398 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
آگهی تغییر اعضای هیأت‌مدیره رشد صادرات خوزستان و افراد صاحب امضاء که طی صورت‌جلسه مورخ 10/2/1397 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ 10/2/1397 تصویب شد.