آگهی روزنامه رسمی

2 ژانویه 2022
آگهی تغییر آدرس شرکت گروه ارزش آفرینان امتیاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴
جزئیات آگهی شماره روزنامه:   شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۰۳۰۴۱۷۰۸۰۰۰۸۰۵۴ تاریخ نامه اداره ثبت:۱۴۰۰/۱۰/۶ آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان امتیاز شرکت سهامی […]
13 دسامبر 2021
آگهی تغییر نام گروه ارزش آفرینان رامان به شرکت گروه ارزش آفرینان امتیاز که طی صورت‌جلسه مورخ 15/10/1399 تصویب شد.
آگهی تغییر نام گروه ارزش آفرینان رامان به شرکت گروه ارزش آفرینان امتیاز که طی صورت‌جلسه مورخ 15/10/1399 تصویب شد. جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۲۱۳۰  شهرستان […]
13 دسامبر 2021
اگهی معرفی اعضای هیأت مدیره گروه ارزش آفرینان رامان و معرفی افراد صاحب امضاء که طی صورت‌جلسه مورخ 21/4/1399 تصویب شد.
اگهی معرفی اعضای هیأت مدیره گروه ارزش آفرینان رامان و معرفی افراد صاحب امضاء که طی صورتجلسه مورخ 21/4/1399 تصویب شد. جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۲۰۰۳  […]
13 دسامبر 2021
اگهی تعیین بازرسان شرکت گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت‌جلسه‌ای به تاریخ 26/4/1399 تصویب شد.
جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۱۹۶۵  شهرستان شماره صفحه روزنامه: ۷۸ تاریخ روزنامه:23/5/1399 شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۱۷۰۸۰۰۰۳۱۷۹ تاریخ نامه اداره ثبت: 21/5/1399 آگهی تغییرات شرکت گروه […]
13 دسامبر 2021
اگهی تغییر ادرس شرکت گروه ارزش آفرینان رامان به محله‌ی امانیه اهواز که طی صورت‌جلسه به تاریخ 1/10/1398 تصویب شد.
  جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۱۸۲۶  شهرستان شماره صفحه روزنامه: ۳۲ تاریخ روزنامه:28/11/1398 شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۷۰۸۰۰۰۹۷۰۰ تاریخ نامه اداره ثبت: 23/11/1389 شماره پیگیری روزنامه […]
13 دسامبر 2021
آگهی تغییر نام شرکت رشد صادرات خوزستان به گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت جلسه مورخ 12/3/1398 تصویب شد.
جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۱۷۳۲  شهرستان شماره صفحه روزنامه: ۴۴ تاریخ روزنامه:2/8/1398 شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۷۰۸۰۰۰۶۱۰۳ تاریخ نامه اداره ثبت:۱۳۹۸/۷/۲۴ شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۷۲۴۹۰۰۹۹۲۷۵۱ […]
13 دسامبر 2021
آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ 12/3/1398 تصویب شد.
  آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ 12/3/1398 تصویب شد.
13 دسامبر 2021
آگهی تغییر نام شرکت رشد صادرات خوزستان به گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت جلسه مورخ 12/3/1398 تصویب شد.
آگهی تغییر نام شرکت نور خوزستان به گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت جلسه مورخ 12/3/1398 تصویب شد.