alich110

۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی تغییر نام گروه ارزش آفرینان رامان به شرکت گروه ارزش آفرینان امتیاز که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ تصویب شد.
آگهی تغییر نام گروه ارزش آفرینان رامان به شرکت گروه ارزش آفرینان امتیاز که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ تصویب شد. جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۲۱۳۰  شهرستان […]
۲۲ آذر ۱۴۰۰
اگهی معرفی اعضای هیأت مدیره گروه ارزش آفرینان رامان و معرفی افراد صاحب امضاء که طی صورت‌جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ تصویب شد.
اگهی معرفی اعضای هیأت مدیره گروه ارزش آفرینان رامان و معرفی افراد صاحب امضاء که طی صورتجلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ تصویب شد. جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۲۰۰۳  […]
۲۲ آذر ۱۴۰۰
اگهی تعیین بازرسان شرکت گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت‌جلسه‌ای به تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۹ تصویب شد.
جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۱۹۶۵  شهرستان شماره صفحه روزنامه: ۷۸ تاریخ روزنامه:۲۳/۵/۱۳۹۹ شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۱۷۰۸۰۰۰۳۱۷۹ تاریخ نامه اداره ثبت: ۲۱/۵/۱۳۹۹ آگهی تغییرات شرکت گروه […]
۲۲ آذر ۱۴۰۰
اگهی تغییر ادرس شرکت گروه ارزش آفرینان رامان به محله‌ی امانیه اهواز که طی صورت‌جلسه به تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ تصویب شد.
  جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۱۸۲۶  شهرستان شماره صفحه روزنامه: ۳۲ تاریخ روزنامه:۲۸/۱۱/۱۳۹۸ شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۷۰۸۰۰۰۹۷۰۰ تاریخ نامه اداره ثبت: ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ شماره پیگیری روزنامه […]
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی تغییر نام شرکت رشد صادرات خوزستان به گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۱۷۳۲  شهرستان شماره صفحه روزنامه: ۴۴ تاریخ روزنامه:۲/۸/۱۳۹۸ شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۷۰۸۰۰۰۶۱۰۳ تاریخ نامه اداره ثبت:۱۳۹۸/۷/۲۴ شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۷۲۴۹۰۰۹۹۲۷۵۱ […]
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
  آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی تغییر نام شرکت رشد صادرات خوزستان به گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
آگهی تغییر نام شرکت نور خوزستان به گروه ارزش آفرینان رامان که طی صورت جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰
آگهی معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت رشد صادرات خوزستان که طی صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ تصویب شد.
جزئیات آگهی شماره روزنامه: ۲۱۷۳۲  شهرستان شماره صفحه روزنامه: ۴۲ تاریخ روزنامه:۲/۸/۱۳۹۸ شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۷۰۸۰۰۰۵۶۴۳ تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۷/۲۴ شماره پیگیری روزنامه رسمی: […]